SimoneLindgaard

SimoneLindgaard

Jesteœmy zak³adem, którego specjalnoœci¹ s¹ wszystkie prace rozbiórkowe. Zakresem dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa s¹ wszelkiego typu roboty ziemne, które wykonywane s¹ przy pomocy koparko-³adowarki. http://budimaxkunicki.pl/oferta/prace-rozbiorkowe-bydgoszcz.html