5801/C - 5802/C

LEONE BAVARESE

5801/C - Leone Bavarese DX - kg 15 - h cm 40

5802/C - Leone Bavarese SX - kg 15 - h cm 40

Gamma colori disponibile: